Privacy- en cookiebeleid

Privacy notice

AQwaTech BV wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Dit Privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die AQwaTech verwerkt van de volgende categorieën: klanten,  leveranciers, (website)bezoekers, prospecten.

Verwerken is o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:

 1. Contract uitvoeren
 2. Wettelijke bepaling
 3. Vitaal belang
 4. Algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang

 

Voor elk doel duidt AQwaTech aan welke grondslag (rechtmatigheid) van toepassing is.

Doel en rechtmatigheid

AQwaTech zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer, bv. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een bestelling, …), boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting).

De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief):

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, facturatieadres, leveringsadres. Deze gegevens worden ons rechtstreeks door u bezorgd, of onrechtstreeks via de distributeur.
 • financiële identificatiegegevens: BTW nummer (in voorkomend geval), financiële gegevens: bankrekeningnummer (enkel bij overschrijving), status betaling.
 • bij professionele klanten: functie van de contactpersoon.
 • Leveranciersbeheer, bv. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting) (toestemming).

De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief):

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, functie van de contactpersoon, telefoonnummer en/of GSM nummer.
 • financiële identificatiegegevens: BTW nummer, financiële gegevens.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, bv. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting): alle gegevens nodig om aan die wettelijke verplichting te voldoen
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 • Direct marketing, vb. mailing naar klanten en prospecten (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming). U heeft steeds het recht op bezwaar. Dit kan door u uit te schrijven of ons te contacteren.
 • In het kader van de beveiliging van onze gebouwen zijn camera’s geplaats op het domein van AQwaTech. De bewakingsbeelden worden maximum 1 maand bijgehouden, tenzij ze langer nodig zijn als bewijslast (misdrijf, schade, identificatie van een dader/getuige/slachtoffer).
 • AQwaTech verwerkt geen bijzondere categorieën van gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR/AVG noch van kinderen < 16 jaar.

 

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

Het spreekt voor zich dat AQwaTech alle gegevens passend beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: AQwaTech voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn
 • Geschillenbeheer: gedurende de termijn die noodzakelijk is om het geschil definitief af te wikkelen
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene.

Beveiliging van persoonsgegevens

De door AQwaTech verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering  van de ontvangers zoals hierboven beschreven.  Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …).

AQwaTech wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

Uitvoer van persoonsgegevens

De door AQwaTech verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

AQwaTech is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Een verwerkings-verantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast.

Heeft u vragen voor AQwaTech? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke:
AQwaTech BV

Maatschappelijke zetel:
Bevrijdingsweg 18 – 8480 Ichtegem

Ondernemingsnummer:
BE0555.711.515

E-mail:
info@aqwatech.com 

Telefoon:
+32 (0)50 69 02 45

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit:
GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit

Maatschappelijke zetel:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij AQwaTech als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 1. inzage                      
 2. rectificatie                                   
 3. wissen                                   
 4. beperking
 5. overdraagbaarheid                    
 6. bezwaar                 
 7. profilering weigeren

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken (inzage), te laten corrigeren (rectificatie), te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming, met inbegrip van profiling, te weigeren. AQwaTech doet niet aan profiling noch automatische besluitvorming.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

 

De bovenstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

Deze Privacy Notice is het laatst aangepast op 08/06/2020, maar kan in de toekomst nog aangepast worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document.  Elke belangrijke wijziging zal aangeduid zijn op onze website.

Cookies

Informatie over ons gebruik van cookies.

Deze website www.penta-power.com gebruikt cookies om ons te helpen onze gebruikers een goede ervaring te bieden bij het browsen op onze website en ons ook te helpen de site te verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan op de browser van de gebruiker of op de harde schijf van hun computer als ze daarmee akkoord gaan. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt overgebracht.

Soorten cookies en hoe we ze gebruiken.

We voeren regelmatig cookie-scans uit op onze website en houden onze cookielijst bijgewerkt. We classificeren cookies in vier categorieën:

 • Vereiste cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies die websitebezoekers in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, gebruik te maken van een winkelmandje of van e-billingdiensten gebruik te maken.

  PHPSESSID
  Vervaldatum: Sessie
  Beschrijving: Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.

  illow-consent
  Vervaldatum: Sessie
  Beschrijving: This cookie is used to keep track of a given consent in the platform

 • Analytische / prestatiecookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen als ze deze gebruiken. Dit helpt ons bij het verbeteren van de manier waarop onze website werkt, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

 • Voorkeurscookies. Deze worden gebruikt om gebruikers te herkennen wanneer ze terugkeren naar onze website. Hiermee kunnen we onze inhoud personaliseren en hun voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld hun taalkeuze of regio).

 • marketing. Deze cookies registreren de bezoeken van gebruikers aan onze website, de bezochte pagina’s en de gevolgde links. We gebruiken deze informatie om onze website en de reclame die erop wordt weergegeven, relevanter te maken voor de interesses van onze websitebezoekers.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen ze door op de knop “Aangepaste toestemming instellen” in de cookie-banner van onze website te klikken opt-out uit elke cookie-categorie kiezen (met uitzondering van vereiste cookies).